Agnieszka Gwardys (Gut)

– logopeda, pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, Provider IAS ®

Zakres działalności Pracowni, którą tworzę jest zgodny z moim wykształceniem i doświadczeniem zawodowym. Ukończyłam studia z zakresu oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie.

Wzbogacałam doświadczenie przez liczne praktyki, staże, wolontariat oraz zatrudnienie jako logopeda zarówno w przedszkolu masowym, jak i z oddziałami integracyjnymi pełniąc dodatkowo rolę terapeuty dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Praca z dziećmi od zawsze była mi bliska, miałam możliwość poznawania ich także na koloniach będąc wychowawcą, czy jako opiekunka w klubie malucha.

Doświadczenie zawodowe oraz liczne kursy i szkolenia umożliwiły mi poznanie różnych metod i technik stosowanych w terapii dzieci oraz wzbogacało umiejętności logopedycznej pracy z nimi. Zdobytą wiedzę i doświadczenie przekładam na codzienną pracę w Pracowni.

Każdego dnia upewniam się w przekonaniu o słuszności pełnionego zawodu. Miałam przyjemność pracy z dziećmi, które nauczyły mnie cieszyć się z sukcesów małych i dużych. Uczyły pokory, wzajemnego szacunku i dawały nieocenione pokłady energii do działania. Dzięki nim odkryłam wartość swojej pracy, którą teraz pragnę przełożyć na tworzenie Pracowni.

Odbyte kursy

 • Kurs II stopnia w zakresie Integracji Sensorycznej (II stopień SI – PSTIS)
 • Kurs Wprowadzający Johansen IAS ® – Provider IAS
 • Kurs – Diagnoza i Terapia Ręki – terapeuta ręki
 • Szkolenie Podstawowe Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON (I stopień)
 • Szkolenie metodyczne Alternatywne i wspomagające sposoby porozumiewania się osób niemówiących (AAC)
 • Szkolenie I stopnia w zakresie teorii i terapii Integracji Sensorycznej (I stopień SI – SInet)
 • Kurs doskonalący nt. Metody Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne (I stopień MRR)
 • Warsztaty naukowo-szkoleniowe Diagnoza i terapia zaburzeń rozwoju mowy u dzieci chorych neurologicznie
 • Specjalistyczne Warsztaty Neurologopedyczne Dziecięca neurologopedia kliniczna w świetle współczesnej wiedzy neurofizjologicznej. Strategie postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w obszarze oralnych funkcji pokarmowych, motorycznych i sensorycznych u dzieci z obciążonym wywiadem neurologicznym według koncepcji NDT-Bobath
 • Szkolenie Diagnoza i terapia Centralnych Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego – CAPD
 • Szkolenie teoretyczne i praktyczne Wczesna interwencja. Elementy diagnozy i terapii dziecka w wieku 0-12 miesięcy z zaburzonym rozwojem psychoruchowym
 • Podstawowy Kurs Udzielania Pierwszej Pomocy
 • Kurs na wychowawcę kolonijnego
 • Konferencja szkoleniowa Stowarzyszenia „Mówić bez Słów” – AAC w autyzmie – od dzieciństwa do dorosłości
 • Konferencja Fundacji SYNAPSIS – Interakcje – Porozumienie – Dialog 
 • Konferencja Autyzm – jak zrozumieć i jak pomóc
 • III Ogólnopolskie Seminarium Naukowe z okazji Europejskiego Dnia Logopedy pod hasłem Wybrane problemy logopedii
 • Warsztaty „Teatr z łyżki” jako przykład pedagogizacji rodziców dzieci o zróżnicowanych potrzebach komunikacyjnych i możliwościach rozwoju
 • Konferencja Integracja osób z autyzmem w środowisku typowo rozwijających się dzieci

Tworzenie Pracowni Wspierania Rozwoju jest realizacją mojej pasji.

Anna Kołakowska (Mikocka)

– Psycholog, terapeuta SI, terapeuta WWRD

Jestem absolwentką studiów wyższych z Psychologii (specjalizacja kliniczna) oraz Pedagogiki Ogólnej i Szkolnej. Od początku wiedziałam, że chcę pracować z dziećmi, stąd cała moja droga edukacyjno-zawodowa opierała się na nabywaniu nowych umiejętności, wiedzy i doświadczeń z zakresu pracy z dzieckiem i jego rodziną. Na co dzień prowadzę diagnozy, terapie, konsultacje, zarówno z zakresu psychologii, jak i integracji sensorycznej. Aby podnosić swoje kwalifikacje ukończyłam wiele kursów i szkoleń aby jakość pracy z moimi podopiecznymi była jak najwyższa. Uważam, że moja praca to nie tylko obowiązek, ale pasja i styl życia. W wolnym czasie pasjonują mnie szwedzkie kryminały, eksperymenty kulinarne oraz zajęcia fitness.

Odbyte kursy

 • III-stopniowy Kurs Integracji Sensorycznej wg Ayers Ayers Sensory Integration(r) – oryginalna wersja szkoleń i terapii wg autorki metody SI
 • Kurs Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka
 • Kurs Radzenie sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym
 • Kurs Trening Pewności Siebie- program wsparcia dla dzieci -ofiar przemocy rówieśniczej
 • Kurs Interakcyjna Diagnoza Gotowości Szkolnej Dzieci Sześcioletnich autorstwa IBE/CEBOS
 • Cykl szkoleń „Żyć z niepełnosprawnością” pt. Seksualność osób niepełnosprawnych i chorych psychicznie, Rola asystenta w pracy z osobą niepełnosprawną, Rozwijanie zachowań psychospołecznych osób niepełnosprawnych,
 • Interwencja kryzysowa – wypadek, strata, żałoba
 • Komunikacja Interpersonalna
 • Elementy Szkoły dla Rodziców
 • Szkolenie Metoda Knill’ów
 • Szkolenie z zakresu wprowadzania osób niepełnosprawnych na rynek pracy
 • II Ogólnopolski Kongres Terapeutów Integracji Sensorycznej,
 • II Międzynarodowe Sympozjum Naukowe PSTIS dot. interdyscyplinarnego podejścia do zaburzeń integracji sensorycznej
 • Międzyuczelniana Konferencja Dni Mózgu – Mózg pod presją współczesności
 • Szkoła neuronów czyli dlaczego wolimy pogodnych nauczycieli? wstęp do neurodydaktyki
 • Dwa mózgi w szkole czyli dlaczego tak trudno zrozumieć nastolatka? (neurodydaktyka w domu i szkole)

Adriana Piekarska

– Psycholog

Jestem absolwentką psychologii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Ukończyłam także studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi. Obecnie jestem w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Psychologia Transportu na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam kurs „Interwencja kryzysowa w praktyce”, szkolenie „terapeuta – cień – praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera”, szkolenie „Diagnoza psychologiczna w praktyce terapeutycznej” oraz szkolenie uprawniające do prowadzenia Treningów Umiejętności Społecznych. Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. w Instytucie Psychiatrii i Neurologii, Domu Pomocy Społecznej w Górze Kalwarii, gdzie prowadziłam cykle treningów umiejętności społecznych, Poradni Zdrowia Psychicznego Centralnego Szpitala Klinicznego MSW, Stowarzyszeniu Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN, Rodzinnym Centrum Edukacyjnym EduStrefa, Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej LAUDAME, gdzie pracowałam z dziećmi ze spektrum autyzmu. Obecnie pracuję z osobami niepełnosprawnością intelektualną, a także przewlekle chorymi psychicznie. Swoją pracę opieram na budowaniu relacji pełnej zaufania i poczucia bezpieczeństwa. Stale poszerzam swoją wiedzę w celu udzielania jak najbardziej profesjonalnej pomocy osobom potrzebującym.

Odbyte kursy i staże

 • Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci z zaburzeniami rozwoju
 • Staż w przedszkolu LAUDAME dla dzieci z autyzmem w Otwocku
 • Staż w Przychodni Zdrowia Psychicznego w Centralnym Szpitalu Klinicznym MSW w Warszawie
 • Staż w Ośrodku Leczenia Uzależnień – Stowarzyszenie Katolicki Ruch Antynarkotyczny KARAN
 • „Interwencja kryzysowa w praktyce” Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
 • Staż w Domu Pomocy Społecznej im. Waleriana Łukasińskiego w Górze Kalwarii
 • „Diagnoza psychologiczna w praktyce terapeutycznej”
 • Praca terapeuty „Cień” – praca z dzieckiem z autyzmem i zespołem Aspergera
 • Staż w Klinice Rehabilitacji Psychiatrycznej w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
 • Praktyki w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grójcu

Marta Śniecińska

– Psycholog, lektor języka angielskiego

Ukończyłam studia psychologiczne na Uniwersytecie Warszawskim. Moje główne zainteresowania to psychologia kliniczna dziecka oraz psychologia rozwojowa. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywałam na stażu na Uniwersytecie Warszawskim oraz w przedszkolach terapeutycznych.

Już na początku studiów zdałam Państwowy Egzamin z Języka Angielskiego, aby móc rozpocząć pracę jako lektor. Pracowałam jako nauczyciel anglojęzyczny w przedszkolach, a także pracowałam ze starszymi dziećmi w szkołach językowych. W tym czasie odbywałam również kursy (wewnętrzne, jak i zewnętrzne) z metodyki pracy w języku angielskim.

W Pracowni prowadzę zarówno terapię psychologiczną, jak i zajęcia z języka angielskiego. Tym razem jednak postanowiłam dodatkowo połączyć obie moje pasje i stworzyć zajęcia terapeutyczne w języku angielskim. W tym roku zapraszam dzieci na zajęcia Treningu Umiejętności Społecznych (TUS) w języku angielskim. Będzie to cykl spotkań, w trakcie których dzieci będą się poznawać integrować, porozumiewać, poznawać swoje uczucia i emocje a także zdobędą umiejętności komunikacji werbalnej i niewerbalnej. A to wszystko w języku angielskim.

Małgorzata Chlebowska

– pedagog specjalny, terapeuta integracji sensorycznej

Ukończyłam studia licencjackie w Kolegium Nauczycielskim Uniwersytetu Marii Skłodowskiej Curie w Lublinie na kierunku pedagogika specjalność pedagogika wczesnoszkolna. W toku studiów odbywałam praktyki w szkołach publicznych oraz ośrodkach specjalnych. Studia magisterskie ukończyłam na Akademii Pedagogiki specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna o specjalności edukacja integracyjna i włączająca. W Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy ukończyłam studia podyplomowe na kierunku Integracja Sensoryczna. Doświadczenie zawodowe zdobywałam jako wychowawca w nauczaniu początkowym, wychowawca kolonijny. Aktualnie pracuje w szkole jako nauczyciel wspomagający oraz terapeuta integracji sensorycznej. W pracy z dziećmi kieruję się przede wszystkim tym, że każde z nich jest inne, wyjątkowe i zdolne, a moim celem jest odkrycie w nich tego, co najlepsze i to co je wyróżnia. Ogromną radość i satysfakcję dają mi ich małe a zarazem wielkie codzienne osiągnięcia i sukcesy.

 

Kursy i szkolenia

 • Zasady postępowania z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo – ADHD
 • Interpretacja orzeczenia z poradni oraz pisanie programów dla uczniów upośledzonych oraz z ADHD
 • Budowanie dobrych relacji rodzic – nauczyciel warunkiem współuczestnictwa w wychowaniu dziecka
 • kurs wychowawcy kolonijnego
 • Udział w konferencji ” Nałogowe korzystanie z telefonów komórkowych przez młodzież. Zjawisko fonoholizmu w świetle najnowszych badań”.